Politica de privacitat i cookies

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

 

Respectant l'establert en la legislació vigent, MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS (d'ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

 

LLEIS QUE INCORPORA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

· El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

· La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

· El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

· La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

 

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

El responsable del tractament de les dades personals recollits en MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS és: Margall Barceló Associats, S.L., amb CIF: B17356601 (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

 

Adreça: C / Nou, 106 17600 - Figueres (Espanya)
Telèfon de contacte: 972 51 41 27
Email de contacte: info@mbassociats.cat

 

 

REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Les dades personals recaptades per MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot consultar en el lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

 

 

PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD:

· Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà a tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats pels quals es recullen les dades personals.

· Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims.

· Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

· Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.

· Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals solament seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.

· Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

· Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

 

Les categories de dades que es tracten en MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

 

 

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

 

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc web.

 

En les ocasions en les quals l'Usuari hagi d'o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se li informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria a causa que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT AL FET QUE ES DESTINEN LES DADES PERSONALS

 

Les dades personals són recaptats i gestionats per MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Lloc web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

 

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

 

Al moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre la fi o finalitats específiques del tractament al fet que es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

 

 

PERÍODES DE RETENCIÓ DE LES DADES PERSONALS

 

Les dades personals solament seran retinguts durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 2 anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió. Al moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 

Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Com a proveïdors de Hosting:

- SOLUCIONS CORPORATIVES IP, S.L., (SCIP o Don Domini), amb domicili social en Ronda Institut, 24 Baixos C.P. 07500 de Manacor (Illes Balears), Espanya

- Nicalia Internet S.L.O. amb domicili social en Calle Sant Marc 35, Canet de Mar, Barcelona - Espanya

Com a proveïdors de serveis d'e-mail màrqueting:

- ACUMBAMAIL, S.L., amb CIF: B-13538590, Avinguda Rei Sant 3D, planta 3, oficina 2 - 13001 Ciudad Real. Inscrita en el Registre Mercantil de Ciudad Real, Diari 50, Seient 1248, Tom 551, Foli 1, Inscripció 1a amb fulla CR-21870.

- SENDINBLUE, SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008, Paris, amb CIF: FR80498019298

- MAKING SENSE LLC, CUIT 204518092 amb domicili en 17806 IH-10, Suite 300. TX 78257, Sant Antonio, Estats Units.

- GOOGLE, Inc., que presta els serveis de computació en el núvol i correu electrònic (GSuite), amb domicili en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View, Califòrnia (EUA).

 

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, al moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional al com es té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

 

 

DADES PERSONALS DE MENORS D'EDAT

 

Respectant l'establert en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, solament els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l'hagin autoritzat.

 

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

 

MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

El Lloc web compta amb un certificat, que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

 

No obstant això, a causa que MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total d'hackers o uns altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l'establert en l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar d'i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

 

DRETS DERIVATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

L'Usuari té sobre MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

· Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

· Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

· Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

· Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.

· Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

· Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS.

· Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "Rgpd-www.mbassociats.cat", especificant:

· Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

· Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

· Domicili a efecte de notificacions.

· Data i signatura del sol·licitant.

· Tot document que acrediti la petició que formula.

 

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt haurà d'enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

 

Adreça postal: C / Nou, 106 17600 - Figueres (Espanya)
Correu electrònic: info@mbassociats.cat.com

 

 

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

 

El Lloc web pot incloure hipervínculos o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS, i que per tant no són operats per MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

 

 

RECLAMACIONS DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

 

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

 

II. POLÍTICA DE COOKIES

 

L'accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

 

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l'ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

 

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

 

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d'una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

 

 

COOKIES PRÒPIES

 

Són aquelles cookies que són enviades a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s'empra per millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s'ajustin a les seves preferències.

 

 

COOKIES DE TERCERS

 

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius pels quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'Usuari amb el Lloc web.

 

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc a la qual l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de dipositivo des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s'elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

 

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 

 

COOKIES DE XARXES SOCIALS

 

MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

 

 

DESHABILITAR, REBUTJAR I ELIMINAR COOKIES

 

L'Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l'ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions del mateix.

 

 

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

 

És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa i de Cookies del mateix.

 

MARGALL BARCELÓ ASSOCIATS es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Cookies, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa i de Cookies seran notificats de forma explícita a l'Usuari.

 

Aquesta Política de Privadesa i de Cookies va ser actualitzada el dia 21 de maig 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).